Regulamin

1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

„Serwis”- Serwis internetowy „Biblia dla dzieci” dostępny pod adresem www.bibliadladzieci.com,

„Fundacja” – Fundacja „Laodycea” z siedzibą w Nadarzynie, ul. Kasztanowa 30, 05-830 Nadarzyn, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000833097, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy W WARSZAWIE – XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP 5342619656, REGON 38579636000000.

„Regulamin” – niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Fundacji,

„Użytkownik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z materiałów publikowanych na Serwisie przez Fundację,

„Konto” – dostępne dla Użytkowników miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza, zarządza i wysyła dane w strukturze Serwisu,

„Serwis pośrednictwa finansowego” – Integrator Płatności „Przelewy24” dla firm, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300 PLN.

„Darowizna” – kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Użytkownika na rzecz Fundacji,

„Materiały” – wszelkie materiały, w tym teksty, grafiki, materiały w formatach pdf i inne publikowane w Serwisie przez Fundację i dostępne w Serwisie.

 

2 Postanowienia ogólne

Serwis stanowi wyłączną własność Fundacji.

Fundacja udostępnia Użytkownikom adres email: kontakt@bibliadladzieci.com przeznaczony do kontaktów z nią, na który Użytkownicy mogą kierować do Fundacji wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.

Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

Rejestracja oraz korzystanie z materiałów publikowanych w Serwisie są dobrowolne i bezpłatne.

Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także decydowania o zmianach bez konieczności poinformowania o tym fakcie użytkowników Serwisu.

Fundacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji przez użytkownika Serwisu. Nie ponosimy także odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje użytkownika podjęte teraz i w przyszłości na podstawie informacji zawartych w Serwisie.

Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych działaniami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności.

Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.

 

3 Prawo własności intelektualnej

W Serwisie znajdują się dokumenty, znaki towarowe, oryginalne materiały, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, które są chronione prawem autorskim.

Prawo do używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych w Serwisie wraz z odpowiednimi grafikami są obwarowane poniższymi zastrzeżeniami dotyczącymi praw autorskich.

Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych na Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

Użytkownik ma obowiązek wykorzystywania wszelkich treści zawartych w Serwisie wyłącznie w zakresie osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie treści Serwisu do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Fundacji.

Użytkownik zobowiązuje się, iż jakiekolwiek korzystanie przez niego za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych osób.

W Serwisie publikowane są cytaty z Biblii Warszawskiej, wydanej przez Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa i są objęte prawami autorskimi.

Ilustracje wykorzystywane w Materiałach pochodzą ze stron internetowych oferujących je na zasadzie Royalty free.

Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Fundacji. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Fundacji, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.

 

4 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

połączenie z siecią Internet;

posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

Fundacja ma prawo umieszczać w Serwisie materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe pochodzące od Fundacji lub osób trzecich.

 

5 Przekazywanie Darowizn

Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Użytkownicy mogą przekazywać Darowizny za pośrednictwem Serwisów pośrednictwa finansowego lub przelewem na rachunek bankowy Fundacji.

Wszystkie darowizny w całości przeznaczone są na realizację celów statutowych Fundacji w tym utrzymanie i rozwój serwisu bibliadladzieci.com, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

Użytkownik może przekazywać Darowizny anonimowo, bez rejestracji w Serwisie.

 

6 Dane osobowe

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację danych osobowych Użytkowników dostępne są w odrębnym dokumencie – Polityka prywatności.

 

7 Reklamacje

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Fundacji: fundacja.laodycea@gmail.com, wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej.

Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie.

Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez Serwisy pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

 

8 Zmiany Regulaminu

Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

Wejście w życie zmian Regulaminu w stosunku do Użytkowników wymaga akceptacji zmian przez Użytkownika. W pozostałych przypadkach Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego publikacji w Serwisie.

 

9 Postanowienia końcowe

Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 roku.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu.

Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)

 

W imieniu Fundacji

Małgorzata Rykucka

Prezes Zarządu Fundacji „Laodycea”

FacebookTwitter

Możesz nas śledzić

Newsletter

Copyright (c) 2020 Copyright Holder All Rights Reserved.